Těsná brána a úzká cesta

Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!
(Mt 7:14)

Ježíš zde vykresluje život křesťana ve dvou po sobě jdoucích fázích. První je „těsná brána“, skrze kterou musíme vejít a druhá fáze je „zúžená cesta“ po které musíme jít. „Brána“ představuje jednorázovou zkušenost – kterou Bible nazývá „být spasen“, „být znovuzrozený“.  Zatímco ona „zúžená cesta“ znamená nový způsob života, do kterého jsme vstoupili.

Ježíš v podstatě říká, že není možné oddělit tyto dvě fáze jednu od druhé. Jediný způsob jak vstoupit na onu úzkou cestu, je skrze těsnou bránu. Bez nového narození, není možné žít křesťanský život. Zároveň platí že, důvod pro vstup skrze tu bránu je, abychom kráčeli po té cestě života. Plnohodnotný život, ke kterému nás Ježíš zve, se neuskutečňuje jenom skrze vstoupení ale také skrze kráčení po té cestě, ke které tato brána umožňuje přístup.


Život křesťana nemá být statický ve smyslu: „jsem spasen“, „jsem křesťan“.  To co mi dnes nazýváme křesťanství, bylo dříve označováno jako „Cesta“.
A  vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty,… přivést spoutané do Jeruzaléma.
Sk 9:2
V té době nastalo nemalé pobouření pro tu Cestu.
Sk 19:23

Jestliže žijeme, tak se pohybujeme. Vždy to znamená růst, pohyb, vývoj, postup.
Neboť ‚v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17:28)

Tak jak se ubíráme tou cestou, krok za krokem, vidíme jasněji světlo. Včerejší světlo, není dostatečné pro dnešní den. Není tu místo pro zastavení se, natož tak pro obrácení se zpět. Je jedno, jak jasná byla minulost, protože budoucnost se stává jasnější a jasnější. Stezka spravedlivých je jako záře úsvitu, září víc a víc, až do bílého dne. (Př 4:18)


Zní tento požadavek, na neustálý postup vpřed, příliš náročný nebo obtížný? Můžu vás ujistit, že není od nás vyžadováno, abychom kráčeli na této cestě sami. Sám Pán bude s námi na každém kroku. Ve Starém zákonu dal Bůh svému lidu toto zaslíbení:

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Iz 41:10)

V Novém zákonu, nás sám Ježíš ujišťuje následujícím slovem:

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28:20)