Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?

Abychom mohli chodit s Bohem, je potřeba s Ním mít neustálý vztah. V Amosově knize je položena tato otázka: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Am 3:3). Správná odpověď je ne. Vyplívá z toho, že když chceme chodit s Bohem, musíme být s Ním ve shodě, musíme s Ním souhlasit.

Člověk z vlastní přirozenosti ale není ve shodě s Bohem.  „Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.“ (Ř 8:7). „Myšlení těla“ představuje myšlenky a postoje, kterou jsou pro člověka přirozené, ale zároveň jsou v naprostém protikladu vůči Bohu a to do té doby, než nás začne Boží milost proměňovat.

„Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.“
(
Iz 55:8-9)

A zároveň platí, že Bůh se nikdy nezmění.

„Já Hospodin se neměním.“
(Mal 3:6)

Vzhledem k tomu, že Boží myšlení je jiné než naše a vzhledem k tomu, že Bůh se nikdy nezmění, zůstává jediná možnost. Jestliže chceme chodit s Bohem, musíme se změnit my. „Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly…“(Iz 55:7) Jsou to naše myšlenky a naše způsoby, jenž potřebují být změněny. Tato změna vyžaduje, abychom se cele odevzdali Bohu. Se vším všudy.

Jako křesťané už nepatříme sami sobě: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (1K 6:19-20)  Cena za kterou jsme byli koupeni je „drahocenná krev Kristova“.  Když byla za nás zaplacena tak vysoká cena, patříme Jemu a ne sami sobě. Ačkoli Bůh má právo na náš život, nikdy neprosazuje toto právo oproti naší vůli. Naopak čeká, až se mu dobrovolně vydáme jako „živá oběť.“ Ve Starém zákoně bylo zvíře jako oběť zabito. V Novém zákoně přinášíme sami sebe jako „živou oběť“, ale ve všech ostatních ohledech musí být naše vydání se absolutní a bezpodmínečné jako ve Starém zákoně.