Obnova mysli

A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
(Ř 12:2)

Když je naše mysl obnovená, když je uvedená do shody s Jeho vůlí, tehdy jsme schopni vnímat Boží vůli a pohybovat se v ní. Rozpoznáváme, že Boží vůle je dobrá, přijatelná a dokonalá.

Proces obnovy naší mysli se týká tří oblastí našeho života:
1.)  cílů kterých se snažíme dosáhnout
2.)  jaké máme motivy k dosažení těchto cílů
3.) a prostředky, kterými těchto cílů dosahujeme

Člověk ze své podstaty je sebestředný. Pokaždé když čelíme nějakému rozhodnutí, ptáme se sami sebe tyto otázky: Jak mě to ovlivní? Co z toho budu mít? Jak můžu těchto cílů, po kterých toužím, dosáhnout? Když předáme vládu nad naším životem Bohu, tehdy se tyto otázky mění.

Když Ježíš učil apoštoly, jak se modlit, je tam uvedený nejdříve cíl: „přijď Tvé království“ a motiv je „aby byl Bůh oslavený – na věky“. Když je stanový cíl i motiv, zbývá otázka: Jakým způsobem žít, abych prosazoval Boží království a Jeho slávu?

Písmo nás učí, a zkušenost to potvrzuje, že naše vlastní úsilí nebo dovednosti jsou nedostatečné k naplnění tohoto cíle. Boží odpověď na tuto potřebu nalézáme zde:

Ne silou ani mocí, ale mým Duchem, praví Hospodin zástupů.(Za 4:6)

Jediná moc a síla, která obstojí, je síla a moc Ducha svatého.