Cíl života křesťana

Cílem života křesťana je setkání s Ježíšem. Proto s každým přibývajícím rokem se musíme na tento cíl více soustředit, protože svět se bude polarizovat – i v roce 2017. Stejně jako svět bude padat do nemorálnosti a tak jak bude vzrůstat napětí mezi národy, tak bude klást Duch svatý na srdce opravdových věřících, aby se připravili a bděli. Je za námi postní období, kdy jsme se osvobodili od špatných návyků a udělali jsme dobré rozhodnutí dojít až do konce. Ježíš myslí naprosto vážně, co říká: „Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.“ (Zj 2,10b) I kdybys byl v tomto roce pokoušen, Bůh tě nenechá pokoušet nad tvé možnosti: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1 Kor 10,13)

I kdyby se ti v roce 2017 posmívali pro tvou víru, nadávali ti do sektářů nebo tě jinak trápili, připomeň si, že hrdinové víry, kteří nás předešli do slávy, stejně i mnozí bratři, kteří nyní prožívají trápení pro jméno Hospodinovo, svou víru zachovali. „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“(Ř 8,35-39)

Požehnaný rok 2017. Buďme silní a bděme. Maranatha!